2021-05-17

RI: FAR:s kommentarer till de senaste ärendena finns nu publicerade

Som vi tidigare nämnt avgjorde Tillsynsnämnden för revisorer åtta ärenden vid det senaste sammanträdet i april. Samtliga avgöranden finns publicerade i FAR Online, nu även med kommentarer från FAR till fyra av dem.

FAR noterar bland annat att det är första gången som RI varnar en revisor för att inte ha rapporterat misstänkt penningtvätt. Vidare att ärendet belyser att det är viktigt att revisorn agerar när riskindikationer uppmärksammas i revisionen, som i detta fall handel med högriskland, komplexa betalningsstrukturer och kringgående av lag. Inte minst när revisorn under sin granskning inte får tillfredsställande svar på sina frågor.

Av de övriga kommenterade ärendena kan nämnas den erinran som utdelades på grund av felaktigt revisorsyttrande, vilket ledde till att omställningsstöd betalades ut med ett för högt belopp. Granskningsuppdraget genomfördes enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400). FAR konstaterar bland annat att RI:s beslut inte tydliggör hur framförd kritik mot revisorns yttrande och granskning kan kopplas till de överenskomna granskningsåtgärderna. Vidare att ärendet visar att uppdrag av detta slag innebär att många sakförhållanden ska granskas på begränsad tid, varför risken för enstaka fel är relativt hög.

Här hittar du RI:s avgöranden.