2022-01-11

RI: Nya ärenden från Revisorsinspektionen i FAR Online

Totalt behandlades elva ärenden vid det senaste sammanträdet, flera av dem gällde hanteringen av omställningsstöd med anledning av covid-19.

Ett av fallen resulterade i ett beslut om upphävande av auktorisation, i tre av fallen gavs revisorn en varning och i sju av fallen fick revisorn en erinran.

I ett av ärendena ansåg Revisorsinspektionen att det fanns systematiska brister i revisorns arbete, från planering till slutförande och att hans lämplighet som revisor starkt kunde ifrågasättas. Hans auktorisation upphävdes omedelbart.

I ärendena om omställningsstöd delade RI ut erinringar.

Du hittar RI:s avgöranden här.