Finans

Finans

Här hittar du lagregler, EU-rätt, myndighetsföreskrifter och självreglering som reglerar finansmarknaden.

Vi har delat in finansrätten i underämnena bank, börs, försäkring och värdepapper.

Bank

Inom bank är uppdelningen områdesorientierad. Under de olika områdena finner du EU-rätt, lagar och föreskrifter som reglerar bank- och kreditverksamhet.

Bankrörelse

Specialbanker

Riskhantering

Återhämtningsplaner

Särskilt förordnade revisorer

Hypotek

Nödlidande kreditavtal

Konsumentkredit

Finansiella konglomerat

Dödande av handling

Kreditvärderingsinstitut

Statligt stöd och garanti

Insättningsgaranti

Bankstöd och bankgaranti

Tillsynskrav

Obligationer och e-pengar

Obligationer

Elektroniska pengar

Betalning, inlåning och kreditupplysning

Betaltjänster

Gränsöverskridande betalningar

Investeringssparkonto

Inlåning

Kreditupplysning

Konsumentskydd

Finansiell rådgivning

Konsumentkredit

Särskilt om bostadskrediter

Verksamhet med konsumentkrediter

Klagomålshantering

Distansförsäljning

Redovisning

Här hittar du regler som rör bokföring och redovisning inom bank. Om du vill hitta fler regler om redovisning och bokföring klicka här

Bokföring

Byte av redovisningsvaluta

Årsredovisning

Rapportering

Associationsrätt

Här hittar du allmänna regler inom området associationsrätt. För fler regler klicka här.

Etik och brott

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Verksamhetsstyrning

Ersättningssystem

Ägar- och ledningsprövning

Hållbarhetsupplysningar

Finansinspektionen

Börs

Här finns regler för börsbolag och deras rådgivare samlade. Under respektive flik finner du gällande regler på området.

Prospekt och öppenhet

Utländska direktinvesteringar

Takeover

Marknadsmissbruk

Etik och brott

Börser och clearinginstitut

Associationsrätt

Här hittar du allmänna regler inom området associationsrätt. För fler regler klicka här.

Börser

Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm är en del av NASDAQ OMX Group Inc. Börsen erbjuder handel i aktier, obligationer, derivat och börshandlade fonder samt en clearingtjänst för derivat. Börsen erbjuder också noterings- och informationstjänster samt marknadsplatstjänster för handel i ränteprodukter.

För bolag vars värdepapper är upptagna till handel vid börsen gäller ett omfattande regelverk, Börsens Rulebook for Issuers of Shares (tidigare fanns dessa även på svenska under namnet Regelverk för emittenter). Därtill finns börsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (takeover-reglerna), som också ska tillämpas.

NGM

Nordic Growth Market NGM AB (”NGM-börsen”) är en börs under Finansinspektionens tillsyn. Att NGM är en börs innebär bland annat att investerare med placeringsförbehåll, stiftelser och utländska investerare fritt kan investera i NGM-noterade bolag. NGM-börsens börslista för aktier heter NGM Main Regulated Equity. NGM-börsen har idag ett trettiotal medlemmar – banker och fondkommissionärer – som deltar i handeln.

Takeover-regler

Handelsplattformar

Nasdaq First North

NGM MTF

Spotlight

Takeover-regler

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är en ideell förening som genom självreglering utformar regelverk och standarder, tolkar regelverk samt granskar hur branschen följer regler. I föreningen ingår fem sakorgan; Kollegiet för bolagsstyrning, Aktiemarknadens självregleringskommitté och Aktiemarknadsnämnden, vars regler du finner nedan. De andra två sakorganen är Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har inrättats för att förvalta och vidareutveckla den svenska bolagsstyrningskoden. Verksamheten är en del av det svenska näringslivetssjälvreglering på aktiemarknaden och ska främja en fortsatt god utveckling av svensk bolagsstyrning.

Aktiemarknadens självregleringskommitté

Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK) är ett normgivande organ i svensk självreglering. ASK ska främja god sed på den svenska aktiemarknaden genom att utfärda regler och rekommendationer som offentliga uppköpserbjudanden (takeovers), riktade kontantemissioner och ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Aktiemarknadsnämnden

Här finns samtliga offentliggjorda uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Du finner även en förteckning över uttalandena samt korta sammanfattningar av dessa i nämndens guide. Information om nämndens verksamhet hittar du också i denna flik.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1990-1999

1986-1989

Aktieägarengagemang

Fondbolagens förening

Institutionella Ägares Förening

Institutionella ägare

AP-fonder

Euroclear

Euroclear Sweden (tidigare VPC) har en viktig roll i det finansiella systemet genom sin uppgift som central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Euroclear Sweden erbjuder säkra och kostnadseffektiva tjänster för hantering av aktier och andra finansiella instrument och ansvarar för clearing och avveckling för stora delar av den svenska kapitalmarknaden. Euroclear Sweden är en del av Eurocleargruppen, ett av världens största företag för clearing och avveckling med verksamhet i över 80 länder.

Försäkring

Inom försäkring är uppdelningen områdesorientierad. I flikarna finner du uppdaterade lagar, föreskrifter och EU-rätt. 

Försäkringsrörelse

EU-rätt

Lagar och förordningar

Finansinspektionen

Utländska försäkringsgivare

Finansiella konglomerat

Distribution

Avtal

Lämnande av information

Konsumentskydd

Distansförsäljning

Tjänstepension

EU-rätt

Lagar och förordningar

Finansinspektionen

Specialförsäkring

Pension

Konsumentförsäkring

Övriga specialförsäkringar

Konsument

Bokföring, redovisning och rapportering

Associationsrätt

Här hittar du allmänna regler inom området associationsrätt. För fler regler klicka här.

Etik och brott

Hållbarhetsupplysningar

Värdepapper

Här finns samlade regler om värdepapper. Flikarna är uppdelade utifrån område och innehåller lagstiftning, Finansinspektionens föreskrifter, självreglering och EU-rätt.

Värdepappersmarknaden

EU-rätt

Lagar och förordningar

Finansinspektionens föreskrifter

Fonder och förvaltare

Fondföretag

Värdepappersfonder

Pensionsfonder

AIF-förvaltare

Gräsrotsfinansiering

Associationsrätt

Här hittar du allmänna regler inom området associationsrätt. För fler regler klicka här.

Handel

Blankning

Värdepapperisering

Kryptotillgångar

Clearing och avveckling

Tillsynskrav

Marknadsmissbruk

Etik och brott

Konsumentskydd

Finansiell rådgivning

Informationskrav

Konsumentkredit

Distansförsäljning

Pensionssparande

Bokföring och redovisning

Rapportering

Svensk Värdepappersmarknad

SwedSec Licensiering

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden.

SwedSec utfärdar även regelverk som anslutna företag förbinder sig att följa. Regelöverträdelser kan leda till disciplinärt förfarande. För detta finns en oberoende disciplinnämnd.

Fondbolagens förening

Euroclear